Zderzenie z dzikim zwierzęciem? Kto ponosi odpowiedzialność?


Statystyki policyjne wskazują, że w 2014 roku doszło do 323 wypadków drogowych, których przyczyną były obiekty i zwierzęta na drodze. Rannych zostało 402 osoby z czego 14 poniosło śmierć. Kolizji natomiast z udziałem zwierząt jest kilkakrotnie więcej.

Zatem kto poniesie odpowiedzialność?

Odpowiedzi najczęściej należy szukać w Ustawie o drogach publicznych a czasem także w prawie łowieckim. Zdarza się także, że za wtargnięcie zwierzęcia na drogę odpowiadać będzie konkretny człowiek.

Poszkodowani swoje roszczenia kierują przede wszystkim do:
– zarządcy drogi,
– ewentualnie, jeżeli szkoda pozostaje w związku z odbywającym się polowaniem lub nagonką, wówczas istnieje możliwość zwrócenia się z odpowiednim roszczeniem do osób, które zajmują się organizacją polowań.

Czy ochronę zapewni polisa Autocasco ?

Zdecydowana większość polis AC przewiduje wypłatę odszkodowania za zderzenie ze zwierzęciem. Warto jednak zawsze pamiętać, aby dokładnie sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W szczególności rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zdarzenia ze zwierzętami domowymi lub hodowlanymi

Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe określa art. 431 § 1 k.c., który stanowi: „Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Warto więc w tej sytuacji pamiętać o wykupieniu polisy OC w życiu prywatnym! Tego typu polisy kosztują niewiele (kilkadziesiąt złotych rocznie) a mogą uchronić posiadacza domowego zwierzęcia od bardzo nieprzyjemnych – w głównej mierze finansowych skutków opisywanych zdarzeń.