OC Przedsiębiorcy


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez firmę osobom lub podmiotom trzecim. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje między innymi odpowiedzialność za:

 • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy) lub osobowe (uszkodzenie ciała, śmierć). Jest to tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa, wynikająca z czynu niedozwolonego,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, tzw. odpowiedzialność cywilna kontraktowa,
 • wprowadzenie do obrotu wadliwego produktu,
 • szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania,
 • szkody powstałe w mieniu najmowanym, dzierżawionym, będącym przedmiotem leasingu,
 • szkody w mieniu lub obcych środkach transportu będących przedmiotem obróbki lub naprawy,
 • szkody środowiskowe,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego tzw. odpowiedzialność pracodawcy,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego,
 • szkody powstałe poza terytorium RP,
 • szkody mające postać czystych strat finansowych.