Ubezpieczenia transportowe przewoźnika (OCP)


Proponowane przez nas ubezpieczenia transportowe dedykowane są ochronie flot w zakresie ryzyk komunikacyjnych.

Za ryzyka komunikacyjne uznawane są ryzyka związane z pojazdem, jego ruchem lub dotyczące kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Firmy specjalizujące się w realizacji usług dystrybucyjnych zobowiązane są do skorzystania nie tylko z obligatoryjnego pakiety OC i AC pojazdu, ale również do sięgnięcia po ubezpieczenie przewoźnika. Proponowane przez nas polisy gwarantują ochronę:

 • odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych (dotyczy przede wszystkim szkód związanych z ruchem tych pojazdów) – pakiety OC;
 • odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych realizujących usługi dystrybucyjne w ruchu zagranicznym (ZK);
 • pojazdów mechanicznych od utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia – pakiety AC;
 • kosztów udzielenia pomocy drogowej – pakiety Assistance;
 • następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów – pakiety NNW;
 • szyb samochodowych;
 • od utraty wartości pojazdu (GAP).

Dopasowanym pakietem ochronnym dla rozwijających się firm transportowych będzie również ubezpieczenie OCP – wszechstronnie obejmujące ochronę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – mogą Państwo liczyć na pełne wsparcie naszych doradców, którzy czekają na Państwa w katowickim biurze. Agencja Ubezpieczeniowa AP Finance dołoży wszelkich starań, aby dostosować pakiet ochronny do indywidualnych oczekiwań Klienta.

Ubezpieczenie OCP – od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym

W ramach ubezpieczenia transportowego udzielamy ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym.

Dodatkowo obejmujemy ochroną:

 • niezbędne koszty obrony prawnej, z której korzysta przewoźnik;
 • koszty sądowe związane z prowadzoną sprawą odszkodowanie;
 • koszty, które pozwalają przewoźnikowi na minimalizację strat (lub zapobieganie szkodzie);
 • opłaty za usługi przeładunkowe i magazynowanie towaru.

Odpowiedzialność może być również poszerzona o:

 • szkód powstałych w towarach niebezpiecznych (ADR);
 • szkód w łatwo psujących się artykułach spożywczych;
 • szkód będących efektem rozboju bądź kradzieży;
 • szkód zaistniałych w czasie transportu towarów i artykułów podwyższonego ryzyka – np. sprzęt elektroniczny.

Ochrona odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym

W zakresie pakietu ubezpieczenia przewoźnika udzielamy całkowitej ochrony w obejmującej odpowiedzialność cywilną za całkowite lub częściowe uszkodzenie a nawet utratę przesyłki w transporcie międzynarodowym.

Dodatkowo, na życzenie Klienta, obejmuje ochroną:

 • koszty sądowe oraz wydatki związane z koniecznością skorzystania z pomocy prawnej;
 • wydatki minimalizujące rozmiary szkody lub też działania zapobiegające jej wystąpieniu;
 • opłaty przeładunkowe i związane z koniecznością tymczasowego magazynowania towarów.

Ubezpieczenie transportowe proponowane przez naszą Agencję Ubezpieczeniową z biurem w Katowicach może być również poszerzone o:

 • szkody, na które w szczególny sposób narażone są towary niebezpieczne (ADR);
 • szkody, którym najczęściej ulegają artykuły spożywcze;
 • szkody, na które narażone są przesyłki podwyższonego ryzyka – w szczególności sprzęt elektronicznych (np. komputerowy), tytoń przetworzony lub alkohol;
 • uszkodzenia ładunków przewożonych przez terytorium takich krajów, jak Ukraina czy Rosja.

Oprócz ubezpieczenia OCP proponujemy także polisy chroniące odpowiedzialność cywilną spedytora

Polisa ta zapewnia ochronę spedytorowi przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

Pakietem ochronnym objęte są następujące czynności, stanowiące element codziennej pracy spedytora:

 • składowanie towaru, które trwa nie dłużej niż 30 dni,
 • przepakowywanie i pakowanie,
 • rozładunek, przeładunek i załadunek,
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji spedycyjnej,
 • kontrolę stanu towaru oraz kontrolę wagową i ilościową ładunku,
 • przeprowadzenie odprawy celnej,
 • inne czynności.