OCP/OCS/CARGO


OC Przewoźnika:

Ubezpieczenie skierowane jest w głównej mierze do firm transportowych. Swoim zakresem obejmuje ochronę ubezpieczeniową za szkody powstałe w przewożonym towarze. Ubezpieczenie      w zależności od potrzeb przewoźnika oraz specyfiki prowadzonej działalności może zapewnić bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową. Do przygotowania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia każdorazowo potrzeba jest szczegółowa analiza ryzyka ubezpieczeniowego. Jako że, specjalizujemy się w ubezpieczaniu ryzyk transportowych, posiadamy wynegocjowane specjalne programy ubezpieczeniowe OCP dedykowane tylko i wyłączenie dla Klientów firmy AP Finanse. Jesteśmy w stanie przedstawić bezkonkurencyjną ofertę przewoźnikom, także tym, którzy trudnią się przewozem towarów wrażliwych, mięsa, towarów szybko psujących się, towarów ponadgabarytowych.

OC Spedytora

Ubezpieczenie skierowane jest zarówno dla dużych agencji spedycyjnych, które specjalizują się w obsłudze transportu samochodowego, morskiego, kolejowego, lotniczego, a także dla przewoźników, dla których usługi spedycyjne stanowią działalność poboczną lub incydentalną.  Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem:

 • wysyłanie i odbiór przesyłki,
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych,
 • doradztwo w zakresie warunków przewozu, wyboru środka transportu, trasy przewozu,
 • zawieranie umów przewozu, wydawanie instrukcji przewoźnikowi,
 • przygotowanie dokumentów związanych z transportem przesyłki, sporządzanie dokumentacji przewozowej,
 • załadunek i wyładunek przesyłek,
 • przygotowanie przesyłki do przewozu, kontrola ładunku (ważenie, liczenie, znakowanie, opakowanie, przepakowywanie),
 • powiadamianie odbiorcy o nadejściu lub wysłaniu przesyłki,
 • zgłaszanie przesyłki do ubezpieczenia,
 • zgłaszanie przesyłki do odprawy celnej,
 • podejmowanie czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki,
 • czasowe magazynowanie i składowanie towarów, będące etapem transportu, w tym w magazynach i składach celnych,
 • organizacja przewozu pustych i pełnych kontenerów,
 • sporządzanie protokołu szkody lub dopilnowanie, aby protokół szkody został sporządzony.

Cargo

Ubezpieczenie Cargo chroni przewożony towar od zniszczenia (utraty, ubytku lub uszkodzenia), będącego skutkiem niezawinionego działania bądź zaniechania przewoźnika. Można więc powiedzieć, że ubezpieczenie Cargo w połączeniu z ubezpieczeniem OCP, daje pełną ochronę na wypadek szkód zaistniałych w przewożonym towarze. Należy mieć tu przede wszystkim na uwadze szkody powstałe w wyniku:

 • zdarzeń losowych tj. deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi,
 • wypadku środka transportu,
 • uderzenia przez urządzenia załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenia załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku,
 • rabunku, rozboju, kradzieży z włamaniem i kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,

Zakres ubezpieczenia CARGO można oprzeć także o tzw. klauzule instytutowe, które mają charakter uniewersalny, ponieważ można je zastosować do większości rodzajów i ładunków. Najszerszy z możliwych zakres ochrony ubezpieczeniowej, oparty na zasadzie „all risks” oferowany jest przez Institute Cargo Clauses (A) 1/1/82).