Mienie


Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

Ubezpieczenie może obejmować swoją ochroną:

 • budynki i budowle,
 • nakłady inwestycyjne,
 • maszyny i urządzenia,
 • wyposażenie,
 • szyby i inne tłukące się przedmioty,
 • środki obrotowe i niskocenne składniki majątku,
 • mienie osób trzecich,
 • mienie pracownicze,
 • wartości pieniężne.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem oraz rabunku:

Wymienione wyżej mienie można objąć ochroną ubezpieczeniową od kradzieży z włamaniem i rabunku.  

 • Ryzyka dodatkowe:

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej  o ryzyka dodatkowe a  tym samym o szkody powstałe wskutek:

 • błędów projektowych lub konstrukcyjnych,
 • błędów popełnionych podczas montażu maszyn,
 • niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń przez pracowników,
 • rozerwania spowodowanego działaniem sil odśrodkowych,
 • niedoboru wody w kotłach,
 • nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny,
 • zwarcia,
 • dostania się ciała obcego,
 • niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych lub pomiarowych,
 • wandalizmu.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

Ubezpieczenie to oparte jest na tzw. formule „all risks” (od wszelkich ryzyk). Model ten polega na tym, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za wszelkie zdarzenia ubezpieczeniowe, za wyjątkiem tych, które zostały ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oferuje objecie ochrona ubezpieczeniowa mienia w zakresie szkód powstałych miedzy innymi wskutek:

 • niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu,
 • celowego uszkodzenia ubezpieczonego sprzętu przez osoby trzecie, kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • pożaru (w zakresie szkód wynikłych z pożaru mieszczą się także szkody powstałe w związku z gaszeniem, rozbiórka lub porządkowaniem pogorzeliska oraz szkody powstałe w trakcie tych zdarzeń)
 • zalania,
 • zdarzeń losowych tj. takich jak burza, grad, lawina, zapadanie  i osuwanie się ziemi,
 • czynników technologicznych – błędów w konstrukcji, ukrytych wad materiałowych,
 • czynników technicznych  tj. przepięcia, zjawiska indukcji, szkody wywołanej pośrednio przez wyładowanie atmosferyczne,
 • ubezpieczenie danych i zewnętrznych nośników danych.