Komunikacyjne


OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych)

OC – każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując pojazdem mechanicznym, wyrządziła komuś szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Tu, w przeciwieństwie do innych rodzajów ubezpieczeń, zasadniczym czynnikiem wpływającym na wybór ubezpieczyciela powinna być cena. Odpowiedzialność cywilna unormowana jest ustawą i żadne z towarzystw ubezpieczeniowych nie może czynić w tym przedmiocie odmiennych regulacji.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC. Co to takiego?

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Aktualnie limity wynoszą odpowiednio:

– 5 210 tys. euro w przypadku szkód na osobie, na jedno zdarzenie bez względu na liczbę poszkodowanych

– 1 050 tys. euro w przypadku szkód w mieniu, na jedno zdarzenie niezależnie od liczby poszkodowanych

Powyższe limity odnoszą się do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem i to bez względu na liczbę poszkodowanych.

AC (auto casco)

Autocasco – to ubezpieczenie dobrowolne. Przedmiotem ubezpieczenia jest pojazd wraz z wyposażeniem. Celem tego ubezpieczenia jest zrekompensowanie strat finansowych poniesionych w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu wskutek zdarzenia drogowego spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Należy jednak pamiętać, że większość ubezpieczycieli w ubezpieczeniu Autocasco przejmuje na siebie również ryzyko odpowiedzialności za zdarzenia na które nie mieliśmy żadnego wpływu takie jak kradzież, wandalizm, działanie żywiołów. Kierując się wyborem Autocasco powinniśmy przede wszystkim mieć na względzie zakres ochrony, ponieważ oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych znacząco się od siebie różnią.

Jak zatem wybrać najlepsze?

Zakres ubezpieczenia Autocasco zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od warunków proponowanych przez ubezpieczyciela. Nie bez znaczenia jest też zakres ubezpieczenia, który nierzadko możemy sami modyfikować. Niezależnie od powyższego, każde ubezpieczenie AC ma szczegółowo określony zakres w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

– wykup amortyzację i udziały własne, jeśli nie chcesz dopłacać do naprawy pojazdu po szkodzie,

– zadecyduj czy chcesz naprawiać pojazd na częściach oryginalnych w autoryzowanych stacjach obsługi czy na zamiennikach w warsztacie,

– dowiedz się czy nie ma dodatkowego udziału własnego w sytuacji gdy szkodę spowoduje młody kierowca,

– zorientuj się czy ubezpieczyciel nie ustanowił progu szkody minimalnej tzw. franszyza integralna. Często zdarza się tak, że umowa przewiduje, że towarzystwo nie wypłaca odszkodowania za szkody, których wartość nie przekracza określonej kwoty,

– zorientuj się czy ubezpieczyciel u którego zamierzasz wykupić polisę AC chroni przed skutkami wypadku i działania żywiołów według formuły all risk czy według konkretnych ryzyk nazwanych.

Formuła all risk. Co to takiego?

W ubezpieczeniach opartych na zasadzie ryzyk nazwanych istnieje zasada, na podstawie której aby ubezpieczony mógł liczyć na odszkodowanie, musi zajść jedno z określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zdarzenie. W systemie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk istnieje odwrotna zasada ustalania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za zaistniałą szkodę. Ubezpieczyciel odpowiada za każdą szkodę pod warunkiem, że nie jest ona literalnie wymieniona jako wyłączona z zakresu ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia i to Ubezpieczyciel musi udowodnić, że nie jest za daną szkodę odpowiedzialny, w przeciwnym wypadku musi wypłacić odszkodowanie.

Mini casco

Mini casco – w zależności od ubezpieczyciela, zakres mini casco może się znacząco od siebie różnić. Z reguły tego typu ubezpieczenie zabezpiecza nas przed finansowymi stratami zdarzeń na które nie mieliśmy wpływu. Przykładem może być kradzież, dewastacja czy zdarzenia sił przyrody (np. gradobicie).

Węższy zakres ochrony niesie za sobą niższą składkę ubezpieczeniową. Natomiast warto zwrócić szczególną uwagę na takie elementy jak:

– udziały własne w szkodzie,

– sposób likwidacji szkody (kosztorys czy serwis).

Niestety większość towarzystw ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu mini casco wprowadza wysokie udziały własne (ok. 20-25%) co w praktyce oznacza, że należne odszkodowanie zostanie pomniejszone o wysokość udziału własnego. Bardzo często także szkoda z ryzyka mini casco zostanie zlikwidowana z uwzględnieniem amortyzacji części, a więc wartość odszkodowania zostanie pomniejszona o ustalony według ubezpieczyciela stopień zużycia części.

Zanim wiec zdecydujesz się na zakup mini casco przeczytaj uważnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub szczegółowo dopytaj Agenta Ubezpieczeniowego o zakres ubezpieczenia.

NNW
NNW chroni przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym zarówno kierowców oraz pasażerów i obejmuje następujące rodzaje świadczeń:
 • w wyniku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • dzienny zasiłek spowodowany niezdolnością do pracy
 • zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych

Assistance
Assistance obejmuje świadczenie pomocy w przypadku różnych zdarzeń związanych z pojazdem między innymi:
 • holowania pojazdu
 • dowozu paliwa
 • naprawy pojazdu w miejscu awarii
 • wynajęcia i dostarczenia pojazdu zastępczego
 • telefoniczną pomoc w rozmowach z ośrodkami medycznymi czy policją w przypadku pobytu za granicą

Szyby
SZYBY ubezpieczenie szyb w pojeździe to gwarancja bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia w czasie podróży szyb w ubezpieczonym pojeździe. Chronimy szybę:
 • przednią
 • boczną
 •  tylną

Zielona Karta

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku podróżowania do krajów należących do systemu Zielonej Karty, które wymagają certyfikatu ZK.

Opony
Zakres ubezpieczenia OPONY obejmuje:

wymianę kół – na miejscu zdarzenia, kół w których zostały uszkodzone opony lub  dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe, holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie (gdy wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa), pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia, telefoniczną pomoc informacyjną o danych teleadresowych:

a) zakładów wulkanizacyjnych,

b) sklepów z oponami,

c) punktów przechowywania opon.

Ochrona Prawna
OCHRONA PRAWNA pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu obrony praw ubezpieczonego a także osób mu bliskich zamieszkujących wspólnie z ubezpieczonym. Są to w szczególności koszty:
 • usług osób świadczących pomoc prawną
 • opinii biegłych lub rzeczoznawców
 • innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe
 • opłat sądowych, skarbowych, administracyjnych